BAUMARKET – Ferizaj, 58 vende të lira pune

Bau Market është kompani lider i shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve në industrinë e ndërtimit dhe meremetim, veglave të punës, materialit dhe pajisje elektrike, pajisje për kanalizimin e ujërave, pajisje shtëpiake dhe për sanitari, për ngrohje qendrore dhe ventilim, pajisje për kopshtari dhe pajisje të ndryshme pune.

 

Bau Market për momentin vepron me 3 pika të shitjes Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Drenas. Tani Bau Market po zgjeron rrjetin e pikave shitëse me pikën e re në Ferizaj.
Për këtë qëllim kompania ka hapur konkurs për 58 vende të lira pune si më poshtë.


Përgjegjës Sektori: 4 vende të lira pune
*Vegla Pune & Kopsht ( 1 )
*Elektrikë & Shtëpiake ( 1 )
*Ujësjellës dhe Kanalizim & Ngrohje dhe Ventilim ( 1 )
*Material Meremetues & Ndërtimor ( 1 )

 

Përshkim i vendit të punës:
Përgjegjësi i sektorit është staf kyç në strukturën e përgjithshme të BauMarket-it. Ai është përgjegjës kryesor për performancën e sektorit respektiv. Bënë planifikimin dhe organizmin e porosive, merr pjesë në përcaktimin e targeteve dhe punon për arritjen e tyre. Kujdeset për avancimin profesional të personelit të tij dhe merr pjesë në matjen e performancës së tyre. Merr pjesë aktive në përzgjedhjen e produkteve promocionale.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:
*Planifikon shitjet dhe merr pjesë aktive në buxhetimin e tyre;
*Kujdeset që i gjithë personeli e kanë kuptuar strategjinë e shitjes, targetet dhe objektivat tjera;
*Njeh artikujt dhe strukturën e tyre. Njehe marzhat dhe kujdeset që shitjet të bëhen konform strategjisë shtesë të BauMarket-it.
*Menaxhon kohën e tij dhe të stafit personelit të tij ashtu që punët të kryhen me kohë dhe të arrihen objektivat;
*Kujdeset që personeli po merr njohuritë e domosdoshme për punë në sektorin e tij dhe kujdeset që secili prej tyre të ngrisë njohuritë profesionale;
*Të këtë aftësi të punoj në ekip, të ketë qasje konstruktive ndaj kolegeve;
*Të ketë aftësi të mira komunikimi, sjellje korrekte dhe të tregoi integritet të lartë ndaj blerësit;
*Të ketë aftësi dhe tipare të udhëheqësit/liderit. Të dijë të organizoj personelin dhe të ketë besimin e tyre;
*Të njoh saktë mënyrën e funksionit të sistemeve dhe operacioneve të brendshme të BauMarket;
*Të komunikoj në mënyrë të vazhdueshme me sektorin e blerjes.

 

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

*Të këtë shkollimin/trajnimin që i përket fushës së shitjes dhe sektorit specifik;
*Të këtë aftësi të mira organizative dhe udhëheqëse;
*Të ketë minimalisht 2 vite përvojë në shitje me pakicë apo punë të ngjashme;
*Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
*Të ketë njohuri të mira të produkteve për sektorin ku aplikon;
*Njohja e gjuhës angleze apo e ndonjë gjuhe tjetër te huaj do jetë përparësi;
*Të jetë i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
*Të ketë aftësi të mira analitike dhe numerike në zgjidhjen e problemeve.


 

Shitës në sektor:
Vegla Pune & Kopsht  10 vende te lira pune ( 10 )
Elektrik & Paisje Shtëpiake  6 vende te lira pune ( 6 )
Ujësjellës dhe Kanalizim & Ngrohje dhe Ventilim 7 vende te lira pune ( 7 )
Material Meremetues & Ndërtimor  10 vende te lira pune ( 10 )

 

Përshkim i vendit të punës:
Shitës në sektor është pozitë e rëndësishme në procesin e shitjes. Detyrë kryesore e sektorisitit është njohja e produkteve, njohja e blerësve, identifikimi i nevojave të tyre, dhe rritja e shitjeve. Po ashtu njëra prej detyrave po aq të rëndësishme është kujdesi që të mos ketë mungesë të stokut, dhe ekspozimi i mallit të bëhet në mënyrën e duhur.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

*Të kontribuoj direkt me punën e tij në rritjen e shitjeve dhe realizimin e trageteve;
*Të jetë në dijeni të plotë për specifikave teknike të mallrave në market e në veçanti të mallit në sektorin e tij;
*Të njoh blerësit, kërkesat e tyre dhe të dijë nevojat e tyre;
*Të jetë në gjendje që gjithmonë të gjej zgjidhjen e duhur për blerësin apo të ofroj disa zgjidhje alternative;
*Te kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;
*Të ekspozoj mallin dhe mirëmbaj hapësirat shitëse;
*Të ndaj përvojat me të tjerët dhe të kontribuoj ne avancimin e stafit te ri;
*Të jetë gjithmonë i gatshëm të punoj edhe në sektorët tjerë kur kjo kërkohet;
*Të njoh sakte mënyrën e funksionit të sistemeve dhe operacioneve të brendshme të BauMarket.

 

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

*Të ketë aftësi të shumë mira komunikuese;
*Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
*Shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;
*Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
*Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
*Të jetë i aftë të punoj në ekip
*Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve
*Përvoja e ngjashme e punës do jetë përparësi.


 

Personel tjetër:

Kalkulant 1 vend I lire pune (1)

Arkatar/e 6 vende te lira pune (6)

Arkatar/e Administrative 1 vend i lire pune (1)

Informacion dhe shërbim 1 vend i lire pune (1)

Pranues malli 1 vend i lire pune (1)

Furnizues – shofer 1 vend i lire pune (1)

Transportues – shofer 3 vende te lira pune (3)

Pirunist – shofer 3 vende te lira pune (3)

Monitorim Sigurie 1 vend i lire pune (1)

Mirëmbajtës/e objekti 2 vende te lira pune (2)

Mirëmbajtës parkingu 1 vend i lire pune (1)


 

Dokumentet e kërkuara:
* CV në format Evropian
* Diplomën/at dhe certifikata relevante profesionale
* Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara

 

Vërejtje
* Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara dhe vërtet besojnë të jenë kompetentë për kryerjen e detyrave që kërkohen.

 

* Dërgoni CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse në emailin: hr@altradeholding.eu
* Tek ‘subject’ ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni.
Shembull: Përgjegjës sektori Vegla Pune, Shitës sektori Elektrikë, etj…
* Konkursi do jete i hapur nga data 13 Mars 2018 deri me 31 Mars 2018.