Pozita: Inxhinieri i Prodhimit

“IMN-Bau Block” si kompani lidere në prodhimin e produkteve nga argjila, është në proces të vazhdueshëm të rekrutimit të profesionistëve.

Ky konkurs ka për qëllim rekrutimin e 1 (një) Inxhinieri të Prodhimit në Bau Block.

   

Përshkrimi i vendit të punës:

Inxhinieri i Prodhimit në fabrikën e tullave nga argjila është një prej pozitave kyqe në fabrikë dhe pozita kryesore në procesin e prodhimit. Detyrë kryesore e tij është sigurimi i kualitetit dhe vazhdimësisë së prodhimit sipas kualitetit dhe sasisë së kërkuar. Po ashtu njëra prej detyrave po aq të rëndësishme është menaxhimi i stafit vartës, koordinimi i tyre në proceset e punës si dhe siguria dhe kujdesi në punë.


Detyrat dhe përgjegjësitë:

→ Të sigurohet për kualitetin dhe sasinë e mjaftueshme të lëndës së pare;

→ Të udhëheqë në tërësi procesin e prodhimit, specifikisht procesin e tharjes dhe pjekjes;

→ Të sigurohet se produktet janë të kualitetit të kërkuar;

→ Të sigurohet se sasia optimale e prodhimit po realizohet;

→ Të kontrollojë lagështinë e lëndës së parë dhe të bëjë përshtatjen e temperaturës me sasinë e produktit dhe lagështin e lëndës së pare;

→ Të menaxhojë dhe udhëheqë me stafin e tij;

→ Të sigurohet se të gjitha rregullat dhe procedurat e ruajtjes së shëndetit në punë po aplikohen me përpikmëri.

   

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

  • Të ketë shkollim adekuat për pozitën e punës (përparësi kanë: inxhinjerët e teknologjisë, xehtarisë, makinerisë si dhe inxhinierët e fushave tjera relevante ose që kanë përvojën adekuate);
  • Të ketë njohuri mbi procesin e prodhimit dhe të makinerive të prodhimit;
  • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
  • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
  • Të jetë i aftë të punoj në ekip;
  • Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve;

   

Dokumentet e kërkuara:

→ CV në format Europian

→ Diplomë/at dhe çertifikata relevante profesionale

→ Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara për punë.


Vërejtje: Punëdhënësi ofron pagë dhe kushte punë mbi nivelin mesatar të tregut dhe të industrisë.


→ Dërgoni CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse në emailin: hr@bau-holding.eu
→ Në “subject” ju lutem shënoni emrin dhe mbiemrin dhe titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Filan Fisteku, Inxhinier i Prodhimit)

→ Konkursi do jetë i hapur deri me datë 24 Qershor 2022

Vetëm personat të cilët plotësojnë kriteret sipas këtij konkursi do të përzgjidhen për intervistë.