Zgjerimi i rrugës regjionale (R102) Komoran – Skenderaj

Segmenti Kline e Epërme – Morine (Loti 3, L=1425m)

 

Vendi:
Klinë e Epërme

Emri i autoritetit kontraktues:
Ministria e Infrastrukturës

Vlera e përgjithshme e projektit:
1,087,376.97 €

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
Korrik 2014/ Gusht 2015

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
Për ekzekutimin dhe përfundimin e te gjitha punëve për këtë projekt afërsisht 80 persona ishin të angazhuar.

 

Përshkrimi i projektit:
Për realizimin e punimeve ne ” Zgjerimi i Rrugës Regjionale (R102) KomoranSkenderaj, Segmenti Kline e Eperme – Morine (Loti 3, L=1425m, me Nr. 030/2014 si dhe dhe Aneks-kontrata me Nr.ld. A1/030/2015 është lidhur kontrata ne mes te M.I. dhe, Altrade sh.p.k -Vlera e kontratës ishte: 1,087,376.97 Euro -Vlera e aneks – kontratës : 103,580.30 Euro Afati për kryerjen e punimeve ne kontratën ishte 180 dite pune. Punimet janë kontraktuar: Sipas Projektit kryesor te rrugës se hartuar. Duke u bazuar ne vlerësimit të ekipit të mbikëqyrjes, standardet si dhe puna e kryer për aktivitetet kryesore në këtë projekt ishte shumë e kënaqur dhe shumë e lartë.