Bau Partner

Nëse keni kompani shërbyese, jeni ekipë punuese apo në mënyrë individuale ushtroni profesionin e arkitektit, inxhinierit, mbikqyrësit apo mjeshterit të ndonjë natyre që nderlidhet me produktet tona, APLIKO edhe ti për kartelen BAU PARTNER në njërën nga pikat e BAU Market.

Si funksionon skema e zbritjes?
Vlera e çdo blerjeje regjistrohet në kartelë dhe përqindja nuk i zbritet automatikisht faturës
se blerësit. Në fund të çdo blerjeje, pas shtypjes së kuponit fiskal, përqindja e vlerës së
blerjes skanohet dhe regjistrohet në llogarinë e poseduesit të kartelës në bazë të nivelit të
blerjes dhe poseduesi i kartelës mund ta tërheqë në formë materiale si dhe në vlerë monetare
në fund të çdo muaji. Materialet e lejuara për tërheqje në çdo moment përfshijnë vetëm
gamën e produkteve në brende caktuara.

Nëse poseduesi i kartelës është blerës i Bau Market dhe në aplikim të kartelës deklarohet se vlerën e zbritjes dëshiron ta aplikojë në fund të vitit, atëherë, në fund të vitit, varësisht prej pozitës së tij në skemën e zbritjes, atij do t’i lëshohet një notë krediti (zbritje) ku përfshihen të gjitha produktet e Bau Market. Poseduesi duhet të tregojë kartelën Bau Partner me rastin e çdo blerjeje, në mënyrë që vlera e faturës të regjistrohet në kartelën e tij.

Lexo më shumë – Broshura PDF