Vende të lira pune – Bau Market Prishtinë

“Bau Market” si kompani lidere e shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve në industrinë e ndërtimit, materialeve sanitare dhe shtëpiake, është në proces të vazhdueshëm të zgjerimit të tij dhe kjo kërkon edhe rritjen e numrit të punëtorëve.

   

Ky konkurs ka për qëllim rekrutimin e Dy (2) punëtorëve për pikën tonë të shitjes në Veternik – Prishtinë.

Pozita: Shitës në Sektor

Dy (2) vende të lira pune në kategoritë si më poshtë:

  • Sektori professional (Bau Pro)

Një (1) Shitës i Veglave të Punës

  • Sektori Shtëpijak (Bau Home)

Një (1) Shitës i produkteve Kopshtit

   

Përshkrimi i vendit të punës:

Shitës në sektor është pozitë e rëndësishme në procesin e shitjes. Detyrë kryesore e sektoristit është njohja e produkteve, njohja e blerësve, identifikimi i nevojave të tyre, dhe rritja e shitjeve. Po ashtu njëra prej detyrave po aq të rëndësishme është edhe kujdesi që të mos ketë mungesë të stokut, dhe ekspozimi i mallit të bëhet në mënyrën e duhur.


Detyrat dhe përgjegjësitë:

→ Të kontribuoj direkt me punën e tij në rritjen e shitjeve dhe realizimin e targeteve;

→ Të jetë në dijeni të plotë për specifikave teknike të mallrave në market e në veçanti të     

     mallit në sektorin e tij;

→ Të njoh blerësit, kërkesat e tyre dhe të dijë nevojat e tyre;

→ Të jetë në gjendje që gjithmonë të gjej zgjidhjen e duhur për blerësin apo të ofroj disa   

     zgjidhje alternative;

→ Te kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;

→ Të ekspozoj mallin dhe mirëmbajë hapësirat shitëse;

→ Të ndajë përvojat me të tjerët dhe të kontribuoj në avancimin e stafit të ri;

→ Të jetë gjithmonë i gatshëm të punoj edhe në sektorët tjerë kur kjo kërkohet;

→ Të njoh saktë mënyrën e funksionit të sistemeve dhe operacioneve të brendshme të      

   “Bau Market”.

   

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
  • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
  • Shkollimi dhe trajnimet në fushën relevante do të kenë përparësi;
  • Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
  • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
  • Të jetë i aftë të punoj në ekip
  • Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve
  • Përvoja e ngjashme e punës do jetë përparësi.

   

Dokumentet e kërkuara:

→ CV në format Europian;

→ Referencat paraprake të punës;


Vërejtje: Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që në masë të madhe i plotësojnë kushtet e sipërshënuara dhe që besojnë të jenë të gatshëm për kryerjen e detyrave që kërkohen.
→ Dërgoni CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse në emailin: hr@bau-holding.eu
→ Në “subject” ju lutem shënoni emrin dhe mbiemrin dhe titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Filan Fisteku, Shitës)

→ Konkursi do jetë i hapur deri me datë 13 Prill 2022

Vetëm personat të cilët plotësojnë kriteret sipas këtij konkursi do të përzgjidhen për intervistë.