Ndërtimi i qendrës trajnuese për ProCredit Bank

Vendi:
Prizren – Gornja Sellë

Emri i autoritetit kontraktues:
ProCredit Bank

Vlera e përgjithshme e projektit:
2,700,358.54 €

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
2015/2016

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
Për ekzekutimin dhe përfundimin e te gjitha punëve për këtë projekt afërsisht 140 persona ishin të angazhuar

 

Përshkrimi i projektit:
Ndërtesa ishte e vendosur afër fshatit Gornjasellë, rreth 20 km nga Prizreni në drejtim të Brezovicës. Funksioni kryesor i këtij objekti ishte Qendra për Trajnim për nevojat e bankës ProCredit në Kosovë me tri funksione kryesore të ndryshme: 1. Edukimi 2. Hotel akomodimi 3. Zbavitje Ndërtesa është projektuar si shtëpi malore tipike me çati të pjerrët, ideale për dëbime të mëdha te dëborës. Fasada është kombinuar me CERESIT dhe CERESIT VISAGE ose sistem të ngjashëm fasadash ne kombinim me fasadën Trespa .