Renovimi i fasadës dhe nën-kulmit të ndërtesës administrativ e të KOSTT sh.a

Vendi:
Prishtinë

Emri i autoritetit kontraktues:
KOSTT sh.a

Vlera e përgjithshme e projektit:
1,957,464.18 €

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
2013/2014

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
Për ekzekutimin dhe përfundimin e te gjitha punë ve për këtë projekt afërsisht 200 persona ishin të angazhuar.

 

Përshkrimi i projektit:
Kontrata ishte lidhur midis KOSTT dhe Al T rade sh.p.k, projekti filloi në vitin 2013 dhe u përfundua në vitin 2014.

Ky projekt përfshinte punët:

Punët e demolimit dhe demontimit, përmirësimi i objektit dhe hapësirave mbi garazhe, punët e betonit, punimet për përforcim e strukturave, punimet me muret dhe ndarjet prej knaufi, punët hidroizoluse, suvatim, ngjyrosje dhe m’veshje muri, punët qeramikës dhe granit, punët e dyshemesë, punët e kulmit, dyer dhe dritare, konstruktimin fasadës se ventiluar me pllaka qeramike, Instalimin dhe funksionalizimin e sistemit te ajrit te kondicionuar dhe ventilimit.

Po ashtu instalimin e elementeve sanitare, instalimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizime, Instalimet Elektrike, Instalimet Mekanike, krijimi i rrugë ve, parkingje ve, trotuar e ve dhe gjelbërimit si dhe punimet tjera.

Sipas vlerësimit të ekipit të mbikëqyrjes, norma e ndërtimit për aktivitetet kryesore në këtë projekt ishte shumë e kënaqur dhe shumë e lartë. Ndërtesa e rinovuar është në përputhje me standardet